Σεμινάριο: «Σχεδιασμός Πολιτικών και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας με την Ενεργό Υποστήριξη Κρατικών Οργανισμών»

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη Υπουργείων, Περιφερειών και Ο.Τ.Α. από εξειδικευμένους εισηγητές με μακρά εμπειρία και διεθνή αναγνώριση. Το σεμινάριο είναι μία προσφορά της Οργάνωσής με την εθελοντική συμμετοχή των εισηγητών. Η έγκυρη και  υψηλού επιπέδου κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί μία αναγκαιότητα, καθώς απουσιάζει πλήρως από την ελληνική κοινωνία, με επιπτώσεις τόσο στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών, όσο και της ανάπτυξης του ίδιου του πεδίου.

Θεματικές Ενότητες

  • Εισαγωγή στις Έννοιες και τους Ορισμούς: Κατανοώντας το ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας, του Τρίτου Τομέα και του εθελοντισμού: Κοινωνιολογικές, Οικονομικές και Πολιτικές Διαστάσεις. Τα Οφέλη για το Δημόσιο Τομέα και για την Ελληνική Κοινωνία

  • Δημόσιο Μάνατζμεντ και Τρίτος Τομέας

  • Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία: Εναλλακτικοί Δρόμοι Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Κατηγοριών και Δημιουργίας Νέων Θέσεων Απασχόλησης.

  • Παθογένειες και Προβλήματα του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα. Μεθοδολογικά και Διαχειριστικά Μοντέλα Επικοινωνίας και Συνεργασίας μεταξύ Κρατικών και Μη κερδοσκοπικών Οργανισμών

  • Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και Δυνατότητες Συγχρηματοδότησης Προγραμμάτων

  • Σχεδιασμός πολιτικών και προγραμμάτων με τη συνεργασία κράτους και Οργανώσεων του Τρίτου Τομέα

Εισηγητές

Γαβριήλ Αμίτσης: Νομικός Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας
Μαρία Αποστόλου: Msc Ψυχολόγος, Διευθύντρια της Μ.Κ.Ο. «Ερμής», Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ.
Παναγιώτης Ζάννης:  Δρ. Κοινωνιολογίας/Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόεδρος Μ.Κ.Ο, «Αθηνά», επιστημονικός συνεργάτης Ε.Σ.Δ.Δ., τμήμα Δι.Κ.Σ.Ε.Ο. ΤΕΙ Μεσολογγίου
Δημήτρης Ζιώμας: Ερευνητής Α΄ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Χρήστος Μπουρσανίδης: Επιστημονικός Υπεύθυνος του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Πρόεδρος Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας)