Αρχική Σκοποί

Σκοποί της Αθηνάς

Κύριοι σκοποί της Αθηνάς είναι :

α. Η επιστημονική έρευνα σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων και η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των προβλημάτων των κοινωνικών κατηγοριών του πληθυσμού που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας, ιδεολογίας ή πολιτικών πεποιθήσεων.

β. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ. Η προώθηση, ενδυνάμωση και πολύπλευρη υποστήριξη πρωτοβουλιών της «κοινωνίας των πολιτών», η διάδοση του εθελοντισμού και της ιδέας του ενεργού πολίτη.

δ. Η  μαρτυρία  (στην  οποία  εντάσσεται  κατά  περίπτωση  και  η καταγγελία) σε Ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, καθώς  και  ενώπιον  πάσης  Αρχής, περιπτώσεων καταπάτησης δικαιωμάτων των πολιτών και κοινωνικής  αδικίας,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζει  η  ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις.

Δραστηριότητες

  • Κοινωνική Έρευνα
  • Επιστημονικά Συνέδρια
  • Επιμόρφωση
  • Κοινωνικός Σχεδιασμός
  • Κοινωνική Παρέμβαση
  • Ηλεκτρονική Πύλη των Κοινωνικών Επιστημών
  • Επιστημονική Υποστήριξη
  • Εκδόσεις