Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης

Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης με τίτλο:

«Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω της ένταξης τους στην τοπική αγορά εργασίας»


Φορέας Υλοποίησης: «Αθηνά» – ΜΚΟ κοινωνικής παρέμβασης και σχεδιασμού
ΟΤΑ Υλοποίησης: Δήμος Ταύρου

Στόχος του προγράμματος είναι δημιουργία δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία και υποστήριξη νέων ηλικίας 16-24 ετών που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στους νέους που διαμένουν σε δυσλειτουργικές οικογένειες, σε εκείνους που εντάσσονται σε περιβάλλον επικίνδυνο για την ηθική, κοινωνική, πνευματική και φυσική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, καθώς και τους νέους, μετεφηβικής ηλικίας,  που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχιας και ανεργίας

Περιγραφή Προγράμματος Παρέμβασης


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Μέτρο 1.6: «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων(ΜΚΟ)»